การวิเคราะห์เมทริกซ์การออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Main Article Content

ศจีมาจ ณ วิเชียร

Abstract

การออกแบบการวิจัยเป็นการวางโครงสร้างเฉพาะและเป็นการหาแนวทางในการดำเนินการวิจัย เพื่อให้สามารถตอบปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะฉะนั้นจึงควรมีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมและครอบคลุมการดำเนินการในภาพรวมได้ทั้งหมด บทความนี้เสนอการวิเคราะห์เมทริกซ์การออกแบบการวิจัยระหว่างจุดมุ่งหมายการวิจัยกับ กิจกรรมการวิจัย

Article Details

Section
บทความวิชาการ