แนวทางการจัดการโครงการระบบสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดใหญ่ : ศึกษาโครงการระบบงานหลักของธนาคารในประเทศไทย

Main Article Content

ไพโรจน์ ศุภมงคล
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาองค์ประกอบของโครงการระบบงานหลักธนาคารในประเทศไทย และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการโครงการระบบงานหลักธนาคาร เพื่อค้นหาแนวทางที่ทำให้โครงการระบบงานหลักของธนาคารประสบความสำเร็จ วิธีการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการตัวแทน จำนวน 29 คนของธนาคาร ที่ศึกษา 2) วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม สำรวจผู้จัดการโครงการจำนวน 95 คน จากธนาคาร 9 แห่ง 3) วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเสวนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จำนวน 5 คนจากธนาคาร 3 แห่ง และผู้ประกอบการ 2 แห่ง ผลการวิจัยได้ค้นพบแนวทางการจัดการของโครงการระบบงานหลักธนาคารให้ประสบความสำเร็จ ที่มีระดับ ขององค์ประกอบที่สำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.8096, S.D. = 0.5119) และแม่แบบแนวไทยขององค์ความรู้ในการจัดการโครงการระบบสารสนเทศ (Thai PMBOK 2010 Model) ที่มีระดับของปัญหาและอุปสรรคที่ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.5739, S.D. = 0.6096)

Article Details

Section
บทความวิจัย