การเปรียบเทียบความแม่นยำของการประมาณค่าสูญหายข้อมูลคลื่นกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า

Main Article Content

ณรงค์ โพธิ
สมชาย ปราการเจริญ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าสูญหายของข้อมูลคลื่นกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ของ UCI Machine Learning Repository ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างและวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งมีตัวชี้วัด 21 ตัว (จำนวน 1,000 ชุด) โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนรู้ 700 ชุด และกลุ่มทดสอบ 300 ชุด และใช้เกณฑ์เปรียบเทียบความแม่นยำ (Accuracy) จากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (MMRE) ผลลัพธ์จากการประมาณค่าสูญหายข้อมูลคลื่นกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าของกลุ่มข้อมูลทดสอบแบบสุ่มข้อมูลขึ้นมาครั้งละ 1%, 5%, 10%, 15%, 30%, 50%, 70%, และ 100% ตามลำดับ ผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง คือ 3.45%, 5.86%, 8.69%, 15.89%, 8.24%, 11.07%, 11.39% และ 10.82% ตามลำดับ ส่วนวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ คือ 6.66%, 6.47%, 5.09%, 36.39%, 7.95%, 19.42%, 14.33% และ 16.02% ตามลำดับ จากผลลัพธ์ข้างต้นสรุปได้ว่า แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างมีความแม่นยำในการประมาณค่าสูญหายของข้อมูลมากกว่าวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่า MMRE เท่ากับ 9.43% หรือแสดงว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่า Accuracy เท่ากับ 90.57% ส่วนวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่า MMRE เท่ากับ 14.04% หรือแสดงว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่า Accuracy เท่ากับ
85.96%

Article Details

Section
บทความวิจัย