การสกัดคุณลักษณะของภาพโดยใช้เทคนิคโซเบลสำหรับการแทนรูปภาพอักษรเบรลล์

Main Article Content

ยุภาวดี อินถาเครือ
รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

Abstract

บทความนี้นำเสนอ วิธีการแปลงและแสดงภาพอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยการสกัดคุณลักษณะรูปร่าง และสีของภาพ โดยใช้เทคนิคในการหาขอบเขตภาพแบบโซเบล การใช้เทคนิคนี้จะให้ค่าของขอบเขตภาพที่ชัดเจน กระบวนวิธีการนี้จะต้องมีการแปลงภาพสีให้เป็นภาพขาวดำ ทำภาพให้มีความสมดุล แล้วทำการกำจัดสิ่งรบกวนจากนั้นเข้าสู่กระบวนการหาขอบเขตภาพ แล้วทำการแม็บขอบเขตที่ได้จากการแปลงกับอัลกอริทึมการแม็บอักษรเบรลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นจุด 6 จุด โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงภาพปกติเป็นภาพอักษรเบรลล์มีความถูกต้อง และสมบูรณ์นั้นวัดได้ 62.50 % จากผู้ชำนาญอักษรเบรลล์ 10 ท่าน

Article Details

Section
บทความวิจัย