เครื่องมือท่องเว็บไซต์อัตโนมัติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยการใช้การจำแนกเนื้อหาบนเว็บไซต์

Main Article Content

Krit Bannachaisirisuk
Sukree Sinthupinyo

Abstract

Even though, an endless resource of information1 is currently available over the internet, but the visually impaired persons are still not able to easily access to the content of a website because of disability. In this paper, we introduce a web navigation tool on mobile devices for helping those to be able to get into the main content of website faster. With
the help of shallow text features integrated with keywords from the user, a classifier will be constructed by using the random forest method. The classifier will then be applied to remove the boilerplate and extract actual content from the webpage. Screen reader is also required here for reading the extracted main content aloud to the user who cannot navigate
using their sight. The expected outcome from this research is to create a mobile application that improves the accessibility of visually impaired person to get into the actual content faster and easier than existing methodologies.

Article Details

Section
บทความวิจัย