การสังเคราะห์เนื้อหาความมั่นคง ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล

Main Article Content

จิระ จิตสุภา
ปรัชญนันท์ นิลสุข
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

Abstract

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในกระบวนการปกป้องข้อมูลจาก ภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีด้วยกันหลาย มาตรฐาน และแต่ละมาตรฐานมีจุดเน้นหรือการให้ความ สำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่แตกต่าง กัน การนำมาตรฐานดังกล่าวมาสังเคราะห์ทำให้เห็นแนวทาง การปฏิบัติของแต่ละมาตรฐานที่มีความแตกต่างกันอย่าง ชัดเจน เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาและการนำไป ทดลองใช้งาน และทำให้สามารถเลือกใช้มาตรฐานในการ ป้องกันภัยคุกคามที่มีต่อข้อมูลได้เป็นอย่างดี

 

Synthesis of a Security in International Information Technology Standards

Jira Jitsupa, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong

Information technology security standards that were popular in the process used to protect data from threats both inside and outside the organization. There are several standards. Each standard has different focus or emphasis on the security of information. Implementation of such a synthetic approach to the implementation of the standards are clearly different. To be a model for the study and its experimental use and thus can be applied to prevent threats to the data as well.

Article Details

Section
บทความวิชาการ