การแสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล: จุดเล็กๆ ที่สำคัญและไม่ควร มองข้ามสำหรับเสริชเอ็นจิน

Main Article Content

ไกรศักดิ์ เกษร

Abstract

นักพัฒนาระบบเสริชเอ็นจิน (Search engine) ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นกลไกการค้นหาข้อมูล เช่น การทำดัชนี (Indexing) การเปรียบเทียบ (Matching) และการกรองข้อมูล (Filtering) เพื่อให้การค้นหามีความถูกต้องสูง แต่หลายคนละเลยที่จะ ให้ความสำคัญกับการแสดงผลลัพธ์จากการค้นหา แต่ความ เป็นจริงแล้วส่วนการแสดงผลถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก ส่วนหนึ่ง เนื่องจากเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง ดังนั้น แม้ว่าระบบมีกลไกการค้นหาข้อมูลที่ดีเยี่ยมเพียงใด แต่ การแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการค้นหาไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ ผู้ใช้ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากกลุ่มข้อมูล ผลลัพธ์ขนาดใหญ่ ปริมาณเป็นแสนหรือล้านเอกสาร ลักษณะนี้ อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบค้นหาข้อมูลนั้นไม่ได้รับ การยอมรับจากผู้ใช้ ดังนั้นบทความนี้จะพูดถึงลักษณะการ แสดงเอกสารผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาในระบบเสริชเอ็นจิน โดยยึดหลักการเรียงลำดับเอกสารผลลัพธ์ (Ranking) การแสดง ตัวอย่างเนื้อหาเอกสาร (Snippet) การออกแบบหน้าจอ (User Interface Design) นอกจากนั้นยังได้นำเสนอสิ่งสำคัญที่นัก พัฒนาระบบควรคำนึงถึงเพื่อพัฒนาเสริชเอ็นจินในอนาคต

 

The Search Results: The Importance Point that should not be Overlooked for Search Engines

Kraisak Kesorn

Many search engine developers focus mainly on indexing, matching and filtering data in the document collection in order to achieve a high retrieval performance. Unfortunately, the search result is overlooked by developers. In fact, displaying results to users is as important as other steps of the search mechanism because it is a vital part that communicates directly with users. Although a search engine has an exellent indexing, matching, or filtering mechanism, poor results lead to users wasting their time trying to find a desired document from the large number of documents in the result list and overlook the use of the search engine. This paper describes the various ideas in presenting the retrieved documents efficiently using the search engine. The main content includes ranking mechanism, text snippet, and user interface design. In addition, this paper presents the main issues that developers should consider to build an efficient search engine in the future.

Article Details

Section
บทความวิชาการ