จุดเริ่มต้นเพื่อการวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลและ การจัดการสารสนเทศกลุ่ม

Main Article Content

กฤตยา ทองผาสุข
ทิพยา จินตโกวิท

Abstract

คนส่วนใหญ่จัดเก็บสารสนเทศไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนมาก การจัดการสารสนเทศที่ดีจึงมีส่วนสำคัญใน การนำสารสนเทศที่ต้องการมาใช้ประโยชน์ในภายหลังได้ถูก เวลา คนเราแต่ละคนนั้นสามารถมีวิธีการจัดการสารสนเทศ ชนิดหนึ่งๆ ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ ซึ่งการจัดการ สารสนเทศที่แตกต่างกันนั้นอาจสร้างความยุ่งยากต่อการ ทำงานร่วมกันของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ดังนั้นการทำความ เข้าใจถึงพฤติกรรมการจัดการสารสนเทศชนิดต่างๆ จะช่วย ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการ ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน และพัฒนาเครื่องมือที่ช่วย อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในอนาคต บทความ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการจัดการสารสนเทศส่วน บุคคล และการจัดการสารสนเทศกลุ่มให้แก่บุคคลที่กำลังเริ่มต้นศึกษาวิจัย

 

First Step of Research in Personal Information Management and Group Information Management

Gritya Tongpasuk and Thippaya Chintakovid

Most people keep a lot of information in their computers. Good practices of information management, therefore, play an important role in retrieving wanted information at the right time. For a kind of information, each individual may use similar or different management approaches. Different infor¬mation management approaches potentially create difficulties for work collaboration between two or more people. Thus, studying information management behavior provides new knowledge for user interface design and development of new tools facilitating future work collaboration. This paper intro¬duces research on personal information management (PIM) and group information management (GIM), which would be beneficial to any interested beginning researcher.

Article Details

Section
บทความวิชาการ