การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการเรียนซ่อมเสริมสำ หรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน

Main Article Content

สุนทรี เด่นเทศ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการเรียนซ่อมเสริมวิชาสถิติ ในชีวิตประจำ วัน ตามหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตาม สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียน ด้วยบท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบแผนการ ทดลองแบบกลุ่มเดียวและทดสอบก่อน-หลัง ผลการวิจัยพบ ว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีค่า85.46/89.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ หนดไว้ที่ 80/80 และผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่ากว่าก่อนเรียนอย่างมี ระดับนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าสามารถนำ บท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการเรียน ซ่อมเสริมในวิชาสถิติในชีวิตประจำ วันได้อย่างเหมาะสม

 

A design and development of the tutorial e-learning for engineering students on Statistic in everyday Life

Sunthree Denthet

The objective of this study were to design and develop the tutorial e-learning on statistic in everyday life for undergraduate program in engineering field in Industrial Technology College to achieve 80/80 of efficiency on E1/E2 formula, and to compare learning achievement before and after using the developed e-learning by using one-group pre-test post-test design. The results revealed that the efficiency of the developed e-learning was 85.46/89.75 which higher than the criterion, and learning achievement after learning with the developed e-learning was higher than before learning at the significant level of .05. In conclusion, it can be used the developed e-learning for tutorial on statistic in everyday life properly.

Article Details

Section
บทความวิจัย