ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยขั้นตอนวิธีการเอ็กซ์มีนส์

Main Article Content

จักริน สุขสวัสดิ์ชน
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบประเมินความ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ที่พิจารณาจากพฤติกรรมของการ มีเพศสัมพันธ์เป็นหลักร่วมกับปัจจัยแฝงอื่นๆ โดยใช้เทคนิค การจัดกลุ่มข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 639 ตัวอย่างที่มี พฤติกรรมเสี่ยงมาสร้างเป็นตัวแบบในการประเมิน ซึ่งในงาน วิจัยนี้ได้เลือกใช้การจัดกลุ่มแบบเอ็กซ์มีนส์ เปรียบเทียบกับ การจัดกลุ่มแบบเคมีนส์ โดยพบว่าผลจากการจัดกลุ่มด้วยวิธี การเอ็กซ์มีนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบเคมีนส์ โดยได้จำนวนกลุ่มที่เหมาะสมอยู่ที่ 14 กลุ่ม จากการประเมิน ความถูกต้องโดยพิจารณาผลการจัดกลุ่มกับข้อมูลทดสอบ ว่าตรงกับที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน HIV ระบุหรือไม่ พบว่า มีความถูกต้องในการจัดกลุ่มอยู่ที่ 82.14% นอกจากนี้ผู้วิจัย นำผลการจัดกลุ่มไปสร้างเป็นระบบประเมินความเสี่ยงโดย นำเสนอในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ซึ่งทำให้เกิดความ สะดวกต่อการใช้งาน และมีความเป็นส่วนตัวในการที่จะ ประเมินความเสี่ยงด้วย


Risk Assessment System for HIV Infection by Using X-means Algorithm

 Jakkarin Suksawatchon and Ureerat Suksawatchon

The objective of this paper is to develop the risk assess­ment system for HIV infection which is considered by sexu­al behaviors and other hidden factors. The technique used to develop this system is clustering analysis to cluster the risk persons approximately 639 instances. In this research, we use X-means algorithm and compare with K-means algorithms. The clustering result of X-means algorithm provides the bet­ter result than K-means algorithm. There are 14 groups and each group has different risk behaviors and levels. When testing with the testing data, we have found that the accuracy of classification is 82.14%. Besides, we apply the clustering model to develop the assessment system in form of web ap­plication. This system is convenience and privacy for risk assessment.

Article Details

Section
บทความวิจัย