เทคโนโลยีสื่อประสมสอนหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

กัลยา ขาวผ่อง

Abstract

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อประสมสอนหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยตัวแบบการสอนของกอร์แมน และการกำหนดจุดประสงค์การสอนของเมเกอร์เพื่อการใช้เรียนด้วยตนเอง โดยเทคโนโลยีสื่อประสมนี้ได้มีการศึกษากับตัวอย่างนักเรียน 30 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีสื่อประสมสอนหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน และพบว่านักเรียนที่มีคะแนนหลังเรียนสูง มีจำนวนมากกว่านักเรียนที่มีคะแนนต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่านักเรียนยอมรับเทคโนโลยีสื่อประสมสอนหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Teaching Thai Classical Singing Principles for Prathomsuksa 4 through Multimedia Technology

Kanlaya Khawpong

This article presents the design and development of the self-learning teaching Thai classical singing principles for Prathomsuksa 4 through multimedia technology for the based on the Gorman teaching model and the Maker teaching objectives. The proposed technology was student having the post test score higher than the pre-test score is more than the number of students having the post test score lower than the pre-test score at the statistically significant level .05. When tested for acceptance level of the proposed technology, the result showed that students accepted the proposed technology at the statistically significant level .05.

Article Details

Section
บทความวิจัย