อินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้งสำหรับการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย: ระยะที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนา

Main Article Content

พรรณี สวนเพลง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อประเมินการใช้ระบบสวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง (Suan Dusit Internet Broadcasting: SDIB) ในโรงเรียนนำร่อง และ 2) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรม SDIB ปี พ.ศ.2554-2559 มีวิธีการดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการ (Integrated approaches) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) (โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) (โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินผลการใช้งานระบบ SDIB ในโรงเรียนนำร่องมีระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบ SDIB อยู่ในระดับมาก แผนกลยุทธ์ SDIB ปี พ.ศ.2554-2559 มีกลยุทธ์ระดับองค์กร 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายการใช้ SDIB ไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย 2) บริหารจัดการระบบ SDIB ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) พัฒนาระบบ SDIB ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และ 4) การปรับปรุง SDIB ให้มีคุณภาพ มีกลยุทธ์ระดับแผนงานมี 6 กลยุทธ์ และมีโครงการในแผนกลยุทธ์จำนวน 15 โครงการ

 

Internet Broadcasting for Developing Teachers in Early Childhood Care Centers in Thailand: Phase II Strategic and Development Planning

Pannee Suanpang

The objectives of this research are to 1) evaluate SDIB using in the pilot schools and 2) develop SDIB strategic plan 2010-2015. Research methodology was integrated by quantitative method (collected data from questionnaires) and qualitative methods (collected data from in-depth-interview). Data was analyzed by SWOT and developed strategic plan. The result of evaluated SDIB using in the pilot schools by teacher fond that teachers had high satisfaction from using SDIB systems. SDIB strategic plan 2010-2015 combined with 4 organizational level strategies including 1) increase number of using SDIB at Early Childhood Care Center 2) manage SDIB systems more efficiency 3) develop SDIB systems to high performance and 4) improve SDIB quality. Strategic functions combined with 6 strategies. There were 15 projects in the strategic plan.

Article Details

Section
บทความวิจัย