การกรองผลการค้นหาเว็บด้วยความชอบของผู้ใช้และค่าความนิยม

Main Article Content

ภชพน ซื่อสัจลือสกุล
อรัญญา วลัยรัชต์

Abstract

ในปัจจุบันเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search engine) ส่วนใหญ่ เมื่อผู้ใช้ใช้คำค้นหา (Keyword) ที่เหมือน กันมักจะส่งผลการค้นหาให้แก่ผู้ใช้ด้วยผลลัพธ์ที่คล้ายๆ กัน แต่ในความเป็นจริงผู้ใช้แต่ละคนอาจมีความสนใจในเรื่องที่ แตกต่างกันออกไป ซึ่งงานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการค้นหาที่ สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้ โดย เก็บประวัติการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบของข้อมูลเริ่มต้น (Predetermined profile) ข้อมูลผู้ใช้ (User profile) และข้อมูล ค่าความนิยมของผู้ใช้ (Popular profile) และใช้ข้อมูลทั้งสาม ส่วนนี้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง คำค้นหา เอกสาร (เว็บไซต์) และหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถ ดึงข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้ขึ้นมา ซึ่งผลการ ทดลองที่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและได้ผล การค้นหาที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 


Web Search Filter Using User Preference and Popular Profile

Pochpon Suesajlausakul and Aranya Walairacht

Nowadays many search engines provide the same result to users if they search with the same query. In fact, different users have different purpose. Therefore, this paper presents technique to search and return interesting result for the users. Our system record user’s search history to create profile which consists of predetermined profile, user profile and popular profile. We used them to consider the relation between term, document and category. Then we can determine the user preference for each user and return result to user. Experiment result on real click- through show our techniques improve efficiency of search engine and returned better relevance result for users.

Article Details

Section
บทความวิจัย