ภาพรวมและสถาปัตยกรรมของ มาตรฐาน IEEE 1888 สำหรับ โพรโทคอลเครือข่ายควบคุมชุมชมสีเขียว

Main Article Content

คุณากร คุณาวุฒิ

Abstract

ในปัจจุบันพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความจำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะระบบพลังงานไฟฟ้า ที่มีส่วนช่วยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน และสถานที่อื่นๆ ซึ่ง ความต้องการในการใช้งานพลังงานไฟฟ้านั้น มีแนวโน้มสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่ว โลก ดังนั้นการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจึงถือเป็นปัจจัย สำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน โดย มาตรฐาน IEEE 1888 นั้น เป็นมาตรฐานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ กำหนดสถาปัตยกรรมระบบของโพรโทคอลเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการเข้าควบคุมอุปกรณ์หรือองค์ประกอบต่างๆ รวม ถึงเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวอุปกรณ์และ ระบบ เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถบูรณาการและทำงานรวม กันได้ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทความฉบับนี้จะบรรยายถึง ภาพรวมและสถาปัตยกรรมของมาตรฐาน IEEE 1888 

 

An Overview and Architecture of IEEE 1888 Standard for Ubiquitous Green Community Control Network Protocol

Kunagorn Kunavut

Energy is an important factor for human living, especially the electrical energy which provides the power for equipment or devices in houses, buildings, factories and so on. In addition, the demand for electrical energy usage is exponentially growth all over the world including Thailand. Hence, electrical energy management is a key factor that must be taking into account in the energy conservation. The IEEE 1888 standard was developed in order to define the system architecture of the network protocol used to control the equipment or components, and provide the connection and data exchange between devices and system. This consequently results in system integration and compatibility. In this work, the overview and architecture of IEEE 1888 are discussed in detail.

Article Details

Section
บทความวิชาการ