การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บ สำหรับผู้พิการทางสายตา

Main Article Content

ปรียานุช ทองประกอบ
ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์

Abstract

ปัจจุบันการเข้าถึงสารสนเทศเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่เว้น แม้แต่กลุ่มผู้พิการทางสายตา อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัด และความบกพร่องทางสายตาส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึง สารสนเทศบางประเภทที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับ การเข้าใช้งานเว็บของผู้พิการทางสายตา โปรแกรมอ่านหน้า จอถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอ่านออกเสียงข้อมูลภายในหน้าเว็บ ต่างๆ เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ได้ โดยเว็บไซต์ที่โปรแกรมอ่านหน้าจอ สามารถทำการอ่านเนื้อหาข้อมูลได้สมบูรณ์นั้น จำเป็นที่ จะต้องถูกพัฒนาขึ้นตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่เรียกว่า WCAG 2.0 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพความสามารถการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บสำหรับ ผู้พิการทางสายตา แนวทางวิธีการคือสนับสนุนการจัดการ เนื้อหาภายในเว็บที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้ตามมาตรฐานการ เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผลลัพธ์การพัฒนาเว็บไซต์ตาม แนวทางที่นำเสนอจะได้หน้าเว็บที่สามารถรองรับการใช้งาน ขั้นต่ำของผู้พิการทางสายตา ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ A ตามมาตรฐาน WCAG 2.0

 

Increasing Efficiency of Data Accessibility on Web for Visually Impaired

Priyanuch Tongprakob and Yachai Limpiyakorn

Nowadays, information accessibility is extremely popular even among the visually impaired. However, visual limitations and impairments have caused trouble accessing certain information that is not designed for the visually impaired. The Screen Reader is developed for reading the web content in order to enable web accessibility for the visually impaired. The Screen Reader can completely read the contents from only those websites developed by following the web accessibility guidelines so called WCAG 2.0. This research has developed a tool for increasing the efficiency of data accessibility on web for visually impaired. The approach is to support the current website content management so that it would satisfy the web accessibility standard. The websites resulting from the presented development approach would satisfy the minimum requirements of web accessibility for visually impaired, or achieve the success criteria level A, referring to WCAG 2.0 standard. 

Article Details

Section
บทความวิจัย