การใช้งานได้และความปลอดภัยของดอทแคปท์ช่า

Main Article Content

พงศ์ธร แพมณี
ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

Abstract

งานวิจัยนี้เสนอแนวคิดการสร้างดอทแคปท์ช่า (Dot Captcha) ซึ่งเป็นแคปท์ช่าแบบตัวอักษร โดยได้นำแนวคิด Gestalt Theory มาใช้ร่วมในการออกแบบเพื่อให้ได้แคปท์ช่า ที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายในขณะที่ยากต่อการถูกตรวจจับจาก โปรแกรมอัตโนมัติหรือบอท (Bot) ดอทแคปท์ช่าได้ถูกนำมาทดลองเปรียบเทียบกับรีแคปท์ช่า และไมโครซอฟต์ แคปท์ช่า กับผู้เข้าร่วมทดลองจำนวน 10 คน ผลลัพธ์ทาง ด้านการใช้งานได้ (Usability) ผู้เข้าร่วมทดลองสามารถทำแบบทดสอบดอทแคปท์ช่าได้ถูกต้องมากที่สุด โดยผิดพลาด เพียง 5 ครั้งเท่านั้น จากการทดลองทั้งหมด 50 ครั้ง ส่วน ผลลัพธ์ในการทดสอบความทนทาน (Robustness) ต่อการ ถูกตรวจจับของดอทแคปท์ช่าด้วย OCR แสดงให้เห็นว่า ดอทแคปท์ช่ามีความทนทานสูง เพราะไม่มีดอทแคปท์ช่า ถูกจับได้ด้วย OCR ที่ใช้ทดสอบได้เลย

 

Usability and Security of Dot Captcha

Pongthorn Paemanee and Nuttanont Hongwarittorrn

This research proposed a new text-based CATPCHA, called Dot CAPTCHA which was designed based upon the Gastalt Theory in order to create the CAPTCHA which was simple for users to understand and hard to automatic programs or BOTs to detect. Dot CAPTCHAs were tested against with Recaptcha and Microsoft CAPTCHA with 10 participants. The result of usability was that participants were able to identify Dot CAPTCHA most accurately and made only five errors in 50 tests. The result regarding the robustness of Dot CAPTCHA by being tested against three OCR showed that Dot CAPTCHAs were very robust since there were no characters that could be detected by those OCRs

Article Details

Section
บทความวิจัย