การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธี ด้านวิวัฒนาการแบบหลาย วัตถุประสงค์ด้วยทฤษฎี ความอลวน

Main Article Content

ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์

Abstract

ขั้นตอนวิธีด้านวิวัฒนาการมีลักษณะหลายประการที่ เหมาะสมสำหรับปัญหาแบบหลายวัตถุประสงค์ การประยุกต์ ใช้ขั้นตอนวิธีด้านวิวัฒนาการในการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มี หลายวัตถุประสงค์ได้รับความสนใจจากนักวิจัยอย่างมาก และได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บทความนี้จึงได้นำเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานขั้นตอนวิธีด้านวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์ ด้วยทฤษฎีความอลวนบนพื้นฐานลอจิสติกแมป

 

Multi-objective Evolutionary Algorithm Optimization using Chaos Theory

Paranya Palwisut

Evolutionary algorithms possess several characteristics that are desirable for Multi-Objective Optimization Problem. The application of evolutionary algorithms in multi-objective optimization is receiving very interest from researchers and continuous improvement. This article presents an approach to enhance performance of multi-objective evolutionary algorithms with chaos theory based on Logistic Map.

Article Details

Section
บทความวิชาการ