กระบวนการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติ

Main Article Content

ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล

Abstract

การคัดเลือกสถานที่และวางแผนการท่องเที่ยวให้ตรงกับ ความต้องการจัดเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เสีย เวลาค่อนข้างมากก่อนการเดินทาง งานวิจัยนี้นำเสนอ แนวคิดกระบวนการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติ เพื่อ แนะนำแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของ นักท่องเที่ยวแต่ละคน การวิเคราะห์แนวกันชนรอบเส้นทาง และการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นถูกนำมาประยุกต์ในการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอัลกอริทึมหาจุดใกล้เคียง ที่สั้นที่สุดสำหรับแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายถูกนำมาใช้ในหาเส้นทางของแผนการเดินทางร่วมกับการ วิเคราะห์เชิงเวลาสำหรับพิจารณาแผนการท่องเที่ยวแนะนำกระบวนการที่นำเสนอสามารถแนะนำแผนการเดินทางได้ ทั้งแบบวันเดียวและหลายวัน ผลการทำงานนำเสนอผ่าน กรณีศึกษา 2 กรณี การประเมินการใช้งานระบบผ่านเว็บแอพพลิเคชันโดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทั้งด้านผลการแนะนำและการใช้งานระบบ

 

A Methodology for Automatic Itinerary Planning

Duangduen Asavasuthirakul

The process of selecting attractions and planning an itinerary are often the most time consuming steps for tourists. This paper presents a novel methodology for automatic itinerary planning that can recommend personalized travel plansbased on user’s needs. Buffer analysis and analytical hierarchy process were applied for choosingpotential attractions based on user’s preferences. The nearest neighbor algorithmfor solving the travelling salesman problem were adapted to find a path for itinerary candidates. Temporal analysis were usedto determine suggested plans according to user’s requirements. The methodology is capable of recommending one-day or multi-day itineraries. The result of the proposed methodology were presented through two case studies. Theevaluation results by a sample set of Thai tourists showed that they satisfied with the recommended itinerary results and the use of the system.

Article Details

Section
บทความวิจัย