การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • นงนภัสส์ มากชูชิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ปรีดา เบ็ญคาร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Keywords:

การวิจัยและพัฒนา, การพัฒนาชุดฝึกอบรม, สมรรถนะด้านการประเมินโครงการ, Research and development, A training package development, Project evaluation competency

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) การสำรวจสภาพปัจจุบัน และความต้องการจำเป็นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินโครงการของผู้บริหาร 2) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการสำรวจ กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 3) การสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) การหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม และ 5) การปรับปรุงและจัดทำชุดฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างชุดฝึกอบรม เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ ชุดฝึกอบรม แบบสำรวจ แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติต่อการประเมินโครงการ แบบตรวจทักษะการประเมินโครงการ และแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า ได้ชุดฝึกอบรม 7 หน่วยและคู่มือวิทยากร ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.27/81.20 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการประเมินโครงการ และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม แตกต่างกับเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ .001 ตามลำดับ  ส่วนค่าเฉลี่ยของเจตคติต่อการประเมินโครงการก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คำสำคัญ : การวิจัยและพัฒนา, การพัฒนาชุดฝึกอบรม, สมรรถนะด้านการประเมินโครงการ

 

Abstract

The purposes of this research were to construct and develop a training package for enhancing project evaluation of basic school administrators and to find the efficiency of a training package for enhancing project evaluation of basic school administrators. The research procedures included a survey of conditions and needs assessment to enhance project evaluation competency of basic school administrators; a study of conceptual framework for the research; a training package development for enhancing project evaluation competency of basic school administrators; the verification of the efficiency of a training package; and an improving and finalizing the complete training package. The research samples were basic school administrators and the constructed training package specialists. The instruments were the constructed training package; survey test; the training package quality assessment; achievement test; attitude test; performance test and satisfaction test. The data were analyzed by using  percentage; mean; standard deviation and t-test.

The results showed that the constructed training package consisted of seven units and a lecturer manual. The efficiency of the constructed training package was 83.27/81.20. There was a statistically significant difference at the level of .001 between the posttest and pretest scores; and  a statistically significant difference at the level of .05 between an average scores of  project evaluation skill and the set criterion; moreover; there was a statistically significant difference at the level of .001 between an average scores of  the training package  satisfaction and the set criterion; but there was no statistically significant difference at the level of .05 between an average scores of  project evaluation attitude  before and after using the training package.

Keywords : Research and development,  A training package development, Project evaluation competency

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

มากชูชิต น., ชาตะกาญจน์ ว., & เบ็ญคาร ป. (2013). การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. Creative Science, 4(8), 89–104 (Retracted Article). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9943