การถ่ายเทความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งดีปลี

Main Article Content

Jagrapan Piwsaoad

Abstract

งานวิจัยนี้ ทำการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งดีปลี ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกขมิ้น จังหวัดเลย (17.48°N, 101.72°E) ประเทศไทย ทำการอบแห้งดีปลีทั้งหมด 10 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองใช้ดีปลี 10 กิโลกรัม ตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองคือ ความเข้มรังสีอาทิตย์ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ และปริมาณความชื้นสมดุลจากแบบจำลองกระบวนการอบแห้งแบบชั้นบาง หาผลเฉลยเชิงตัวเลขดังกล่าวโดยใช้โปรแกรมภาษา Compaq Visual FORTRAN version 6.50 ผลการทดลองพบว่าปริมาณความชื้นของดีปลีคำนวณจากแบบจำลองสอดคล้องกับผลการวัด มีค่า RMSE = 0.42 และ R2 = 0.96

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Piwsaoad, J. (2016). การถ่ายเทความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งดีปลี. NRU ournal of cience and echnology, 8(3), 365-378. etrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/72014
Section
Research Article