การศึกษาเรือเก็บขยะควบคุมแบบไร้สาย

Authors

  • Prakasit Tunti-a-longkarn

Keywords:

เรือ, ขยะ, โฟม EPS, ควบคุมไร้สาย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเรือเก็บขยะควบคุมแบบไร้สาย น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม 2) เพื่อศึกษาการทำงานของเรือเก็บขยะในด้านต่างๆ เช่น ระยะทางในการควบคุมเรือการขับเคลื่อนเรือ การเก็บขยะที่มีลักษณะต่างๆ เป็นต้น 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน งานวิจัยนี้เลือกแบบแผนการทดลองประเภท pre-experiment design แบบ one shot case study การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) เรือเก็บขยะควบคุมแบบไร้สายมีน้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม 2) ระยะทางไกลสุดที่สามารถบังคับเรือได้ประมาณ 70 เมตร ในที่โล่งและในบริเวณจุดอับสัญญาณหรือมีสิ่งกีดขวางได้ในระยะไม่เกิน 20 เมตร สามารถเดินหน้าและถอยหลังด้วยความเร็วสูงสุด 25 เมตรต่อนาที การบังคับเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาที่มุม 90 องศา ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที สามารถบรรทุกขยะได้  ครั้งละไม่เกิน 10 กิโลกรัม ขนาดของขยะที่สามารถเก็บขึ้นมาได้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 50 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร แบตเตอรีใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง 3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน พบว่าความพึงด้านการใช้งานสูงกว่าด้านการออกแบบ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก (  = 3.63) และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นสอดคล้องกัน (S.D. = 0.84)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

Tunti-a-longkarn, P. (2016). การศึกษาเรือเก็บขยะควบคุมแบบไร้สาย. Creative Science, 8(3), 310–319. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/72003