การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนปกติโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ Analysis on factors affecting normal-grade student dismissal using decision tree

Authors

  • Jeeranan Chareonrat

Keywords:

เหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ, การพ้นสภาพของนักศึกษา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนของเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เข้าศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีจำนวน 3,385 ชุดข้อมูล เลือกใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล แบบ Classification เลือกการทำนายข้อมูลด้วยวิธี Decision Tree และใช้อัลกอริธึมชนิด J48  การทดสอบโมเดลที่ได้จะทำการทดสอบแบบ 10-fold cross validation โดยใช้โปรแกรม WEKA ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนปกติ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม ดังนี้ กลุ่ม Best (GPA>3.50 ขึ้นไป) ปัจจัยคือ วุฒิการศึกษาเดิม กลุ่ม Excellent (GPA = 3.00-3.50) ปัจจัยคือ อาชีพมารดา และสาขาวิชาที่เรียน กลุ่ม Good (GPA = 2.50-2.99) ปัจจัยคือ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานภาพของครอบครัว รายได้ของบิดา รายได้ของมารดา และจังหวัด กลุ่ม Medium (GPA = 2.00-2.49) ปัจจัยคือ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานภาพครอบครัว และรายได้ของมารดา จากผลการวิจัยนี้สามารถนำกฎการจำแนกข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบพยากรณ์การพ้นสภาพของนักศึกษาต่อไป และผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแผนการเรียน ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Chareonrat, J. (2016). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนปกติโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ Analysis on factors affecting normal-grade student dismissal using decision tree. Creative Science, 8(2), 256–267. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63591

Issue

Section

Research Article