การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Development of Phranakhon Rajabhat University’s adviser system on android operating system

Main Article Content

Thanet Thangjitjaroenlert

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อแอพพลิเคชันระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  กลุ่มตัวอย่างได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน 83 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดำเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก( = 4.81, S.D. = 0.54) และองค์ประกอบด้านลักษณะของโปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ( = 4.54, S.D. = 0.68) ดังนั้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จึงเป็นช่องทางในการสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Thangjitjaroenlert, T. (1). การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Development of Phranakhon Rajabhat University’s adviser system on android operating system. SNRU Journal of Science and Technology, 8(2), 249-255. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63590
Section
Research Article