ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน Influenza transmission model with the effect of rainfall

Authors

  • Malee Sriprom

Keywords:

ค่าภาวะการระบาด, จุดสมดุล, โรคไข้หวัดใหญ่, ตัวแบบทางคณิตศาสตร์, โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

Abstract

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) 3 ชนิดคือ A, B และ C อยู่ในสกุล Orthomyxoviridae ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน โดยการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจำลองสถานการณ์จริง ผู้วิจัยได้ทำการหาจุดสมดุล หาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเสถียรภาพของจุดสมดุลภายใต้สภาวะไร้โรคและสภาวะระบาดเรื้อรัง มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการจำลองด้วย หลังจากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณน้ำฝนมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยคือปริมาณน้ำฝนมากผู้ป่วยก็จะมีจำนวนมาก ปริมาณน้ำฝนน้อยผู้ป่วยก็จะมีจำนวนน้อย ดังนั้นฤดูกาลน่าจะมีผลต่อการระบาดของโรค 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Sriprom, M. (2016). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน Influenza transmission model with the effect of rainfall. Creative Science, 8(2), 233–239. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63587

Issue

Section

Research Article