ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน Influenza transmission model with the effect of rainfall

Main Article Content

Malee Sriprom

Abstract

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) 3 ชนิดคือ A, B และ C อยู่ในสกุล Orthomyxoviridae ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน โดยการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจำลองสถานการณ์จริง ผู้วิจัยได้ทำการหาจุดสมดุล หาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเสถียรภาพของจุดสมดุลภายใต้สภาวะไร้โรคและสภาวะระบาดเรื้อรัง มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการจำลองด้วย หลังจากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณน้ำฝนมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยคือปริมาณน้ำฝนมากผู้ป่วยก็จะมีจำนวนมาก ปริมาณน้ำฝนน้อยผู้ป่วยก็จะมีจำนวนน้อย ดังนั้นฤดูกาลน่าจะมีผลต่อการระบาดของโรค 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sriprom, M. (1). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน Influenza transmission model with the effect of rainfall. SNRU Journal of Science and Technology, 8(2), 233-239. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63587
Section
Research Article