การกำจัดค่าความกระด้างทั้งหมดของน้ำบาดาลด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี Total hardness removal of groundwater by chemical precipitation process

Main Article Content

Amornrat Wongklom

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงชนิดและความเข้มข้นของสารสร้างตะกอนและสารช่วยตกตะกอนต่อการกำจัดค่าความกระด้างทั้งหมดในน้ำบาดาลที่ใช้ในระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเอือดใหญ่ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ใช้สารสร้างตะกอน 4 ชนิด ได้แก่ โซดาแอช โซเดียมอลูมิเนท สารส้ม และปูนขาว ทดลองโดยใช้เครื่องจาร์เทส ด้วยการกวนเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที กวนช้า 30 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที และตกตะกอนเป็นเวลา 60 นาที พบว่า การใช้โซเดียมอลูมิเนทร่วมกับโซดาแอชชนิดละ 600 mg L-1 จะสามารถกำจัดค่าความกระด้างทั้งหมดของน้ำได้สูงสุด โดยมีประสิทธิภาพการกำจัดค่าความกระด้างทั้งหมดสูงที่สุด 87.67% ซึ่งค่าความกระด้างทั้งหมดของน้ำมีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของโซเดียมอลูมิเนทและโซดาแอชอยู่ในช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wongklom, A. (1). การกำจัดค่าความกระด้างทั้งหมดของน้ำบาดาลด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี Total hardness removal of groundwater by chemical precipitation process. SNRU Journal of Science and Technology, 8(2), 216-223. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63583
Section
Research Article