ความชุกของ โรคติดเชื้อหนอนพยาธิ ในพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย Prevalence of parasitic infection in Sum Sung sub-district, Khon Kaen Province, Thailand

Main Article Content

Ladachart Taepongsorat

Abstract

การติดเชื้อโรคพยาธิจากอาหาร อาทิ โรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตในเอเชีย การติดเชื้อโรคพยาธิจากปลามักจะพบได้ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากกลุ่มปลาเกล็ดขาวหลายชนิดซึ่งมีรายงานว่าเป็นโฮสต์กึ่งกลางตัวที่สองที่นำเชื้อแพร่มาสู่คน สำหรับการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้ชนิดอื่นในเขตพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลด้านระบาดของกลุ่มประชากรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางในการควบคุมและคาดคะเนอุบัติการณ์ต่อไป ผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เก็บตัวอย่างอุจจาระของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 240 ราย ที่มีอายุระหว่าง 20-80 ปี เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.83 และเพศหญิง ร้อยละ 39.17 พบอัตราการติดเชื้อพยาธิจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย (ร้อยละ 5.83) โดยพบติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis) 11 ราย (ร้อยละ 4.58) และพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) 3 ราย (ร้อยละ 1.25)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Taepongsorat, L. (1). ความชุกของ โรคติดเชื้อหนอนพยาธิ ในพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย Prevalence of parasitic infection in Sum Sung sub-district, Khon Kaen Province, Thailand. SNRU Journal of Science and Technology, 8(2), 211-215. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63582
Section
Research Article