ความชุกของ โรคติดเชื้อหนอนพยาธิ ในพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย Prevalence of parasitic infection in Sum Sung sub-district, Khon Kaen Province, Thailand

Authors

  • Ladachart Taepongsorat

Keywords:

ความชุก, โรคติดเชื้อ, หนอนพยาธิ

Abstract

การติดเชื้อโรคพยาธิจากอาหาร อาทิ โรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตในเอเชีย การติดเชื้อโรคพยาธิจากปลามักจะพบได้ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากกลุ่มปลาเกล็ดขาวหลายชนิดซึ่งมีรายงานว่าเป็นโฮสต์กึ่งกลางตัวที่สองที่นำเชื้อแพร่มาสู่คน สำหรับการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้ชนิดอื่นในเขตพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลด้านระบาดของกลุ่มประชากรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางในการควบคุมและคาดคะเนอุบัติการณ์ต่อไป ผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เก็บตัวอย่างอุจจาระของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 240 ราย ที่มีอายุระหว่าง 20-80 ปี เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.83 และเพศหญิง ร้อยละ 39.17 พบอัตราการติดเชื้อพยาธิจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย (ร้อยละ 5.83) โดยพบติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis) 11 ราย (ร้อยละ 4.58) และพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) 3 ราย (ร้อยละ 1.25)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Taepongsorat, L. (2016). ความชุกของ โรคติดเชื้อหนอนพยาธิ ในพื้นที่ตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย Prevalence of parasitic infection in Sum Sung sub-district, Khon Kaen Province, Thailand. Creative Science, 8(2), 211–215. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63582

Issue

Section

Research Article