ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง

Authors

  • จิดาภา เร่งมีศรีสุข Jidapa Rengmeesisuk

Keywords:

จริยธรรมาภิบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract

บทคัดย่อ

          วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง 2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง และ 3) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) แบบสอบถาม (Questionnaire) เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. สภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลในภาพรวม องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง อยู่ในระดับมาก ( = 3.52) และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50)

          2. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ประกอบด้วยคุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล 3 ด้าน เพื่อการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน ประกอบด้วย 1) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 2) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน และ 3) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คือ “จริยธรรมาภิบาลงานปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนางานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการขององค์กรทุกมิติงานให้มีจริยธรรมาภิบาลสูงขึ้น สร้างเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบในการกำกับดูแลพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกธรรมาภิบาล (Good Governance Mind) ให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการต่อประชาชนโดยองค์กรที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมีความเป็นธรรมาภิบาล ด้วยหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้ระบบการบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นธรรมาภิบาลด้วยหลักการความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม และเพื่อให้ระบบงานสนับสนุนมีความเป็นธรรมาภิบาลด้วยหลักการความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม   กระบวนการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นองค์กรที่มีความเป็นจริยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสในงานบริหาร กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสในการบริการประชาชน กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสในงานสนับสนุน กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในงานบริหาร กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการประชาชน กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน กลยุทธ์การสร้างความรับผิดชอบในงานบริหาร กลยุทธ์การสร้างความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกลยุทธ์การสร้างความรับผิดชอบในการสนับสนุน 

คำสำคัญ : จริยธรรมาภิบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Jidapa Rengmeesisuk จ. เ. (2015). ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง. Creative Science, 7(13), 143–158. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/34953