การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

Authors

  • ทรงกรด พิมพิศาล Songgrod Phimphisan

Keywords:

ทักษะการสืบค้น, กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้น

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ และ (2) ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 38 คนได้มาด้วยการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบและใบงาน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาร้อยละ 89.47 มีทักษะการสืบค้นข้อมูลติดตัวและทำได้ด้วยตนเองผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม, ผ่านเกณฑ์ระดับดีและระดับพอใช้ ร้อยละ 2.63 เท่ากันทั้ง 2 ระดับ และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5.27 2) กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษา มี 3 ขั้นดังนี้ คือ การทดสอบความรู้ทักษะการสืบค้น การอบรมให้ความรู้ทักษะการสืบค้นและการฝึกทักษะโดยใช้ชุดฝึกทักษะ โดยมีการทดสอบจำนวน 5 ครั้ง และการติดตามผล หลังการใช้กระบวนการดังกล่าว พบว่า นักศึกษามีทักษะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 

คำสำคัญ: ทักษะการสืบค้น, กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้น

 

Abstract

          This research aimed to (1) develop information retrieval skill of math major students and (2) study the development process of information retrieval skill of the sample group of 38 persons, who were math major bachelor students, in the first semester of the Academic Year 2556. The selection was done by purposive sampling. Research instruments used were a questionnaire and worksheets. The research showed that (1) 89.47% of the students had excellent information retrieval skill and could retrieve information by themselves. Those whose skill were rated as good, fair and fail were 2.63%, 2.63% and 5.27% of the overall respectively; (2) the development process of information retrieval skill was a three-step process, namely the retrieval skills test, training and practicing by using worksheets. There were 5 tests and the follow-up after executing this process showed that students' information retrieval skill could be categorized as "very good."

 

Keyword: Information Retrieval Skill, Development Process of Information Retrieval Skill

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Songgrod Phimphisan ท. . พ. (2015). การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. Creative Science, 7(13), 123–132. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/34951