การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนการค้นพบ กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

Authors

  • ปิยวรรณ มาตย์เทพ Piyawan Martthep

Keywords:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคิดสร้างสรรค์, โปรแกรมบทเรียนการค้นพบ, การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียนการค้นพบเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระหว่างการสอนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนการค้นพบกับการสอนแบบสืบเสาะ 4) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนการค้นพบ 5)ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนการค้นพบ กลุ่มตัวอย่างจำนวน  80 คน ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม ระยะเวลาในการวิจัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรมบทเรียนการค้นพบ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTMLชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 หน่วยการเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู้แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก 0.33 - 0.74  ค่าอำนาจจำแนก 0.36 - 0.83 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3 กิจกรรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้ Hotelling T2 และ t-test (Dependent  Samples)

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. โปรแกรมบทเรียนการค้นพบเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/81.13

            2. โปรแกรมบทเรียนการค้นพบเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6753

            3. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนการค้นพบมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนการค้นพบเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTMLมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.46

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคิดสร้างสรรค์, โปรแกรมบทเรียนการค้นพบ, การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

 

Abstract

           This research was conducted with the following goals: 1) to develop discovery learning programme on HTML website creation for Matthayom 4 students which had the efficiency rate at 80/80; 2) to find the effectiveness index of the developed lesson; 3) to compare students' academic achievement and creativity between the instruction using discovery learning programme and inquiry-based learning; 4) to compare the creativity between before and after learning by using discovery learning programme and 5) to study learning satisfaction using discovery learning programme. The sample group consisted of 80 people, selected by cluster random sampling. Research duration in Semester 1 of Academic Year 2556 was totally 16 hours. Research instruments employed were 1) discovery learning programme on the HTML website creation for Matthayom 4 students, totally 8 units; 2) academic achievement test in multiple choice, 4 choices for each item, totally 40 items with difficulty value ranging between 0.33 - 0.74, discrimination power ranging between 0.36 - 0.83 and reliability value at 0.88; 3) creativity test, totally 3 activities; 4) questionnaire on student's satisfaction on the learning programme. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. Hotelling T2 and t-test (Dependent Samples) were used in statistical hypothesis testing.

           The research revealed the following findings.

           1. The discovery learning programme on HTML website creation for Matthayom 4 students had the efficiency rate at 82.25/81.13.

           2. The discovery learning programme on HTML website creation for Matthayom 4 students had the effectiveness index at 0.6753.

           3. Students who participated in the discovery learning programme had higher academic achievement and creativity than those attending inquiry-based learning at a statistical significance at the .05 level.  

           4. Students who participated in the discovery learning programme on HTML website creation had higher creative score after learning than before learning at a statistical significance at the .05 level.

           5. Students' overall learning satisfaction on the discovery learning programme on HTML website creation for Matthayom 4 students was at the high level, with the mean at 4.46.

 

Keywords :  Academic achievement, Creativity, Discovery Learning Programme, Inquiry-Based Learning

Downloads

How to Cite

Piyawan Martthep ป. . ม. (2015). การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนการค้นพบ กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ. Creative Science, 7(13), 111–122. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/34950