การสำรวจเบื้องต้นของพืชล้มลุกกลุ่มกลีบดอกเชื่อมกัน ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม

Authors

  • วรชาติ โตแก้ว Worachat Tokaew

Keywords:

ความหลากชนิด, พืชหายาก, พืชต่างถิ่นรุกราน

Abstract

บทคัดย่อ

          สำรวจความหลากชนิดของพืชล้มลุกที่มีกลีบดอกเชื่อมกัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 พบพืช 10 วงศ์ 30 สกุล 40 ชนิด เป็นพืชหายาก 3 ชนิด ได้แก่ ใบเดียวดอกเดียว (Argostemma monophyllum Sridith) สามยอด (Canscora andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke) และ ประกายฉัตร (Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz) และพืชต่างถิ่นรุกราน 3 ชนิด ได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob.) ผักกาดช้าง (Crassocephalum crepidioides S. Moore) และแมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.)

 

คำสำคัญ: ความหลากชนิด, พืชหายาก, พืชต่างถิ่นรุกราน

 

Abstract

          A survey of sympetalous herbs in Phu Langka national park, Nakhon Phanom Province was carried out during May 2011-April 2012. Thirty genera and 40 species in 10 families were enumerated. Argostemma monophyllum Sridith, Canscora andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke and Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz are rare species in Thailand and three species of invasive plant namely, Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob., Crassocephalum crepidioides S. Moore and Hyptis suaveolens (L.) Poit., were found in the national park.

 

Keywords: Species Diversity, Rare Plant, Invasive Plant

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Worachat Tokaew ว. . โ. (2015). การสำรวจเบื้องต้นของพืชล้มลุกกลุ่มกลีบดอกเชื่อมกัน ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม. Creative Science, 7(13), 79–88. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/34947