บทวิจารณ์หนังสือการวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา.

Authors

  • ธวัชชัย ดุลยสุจริต Thawatchai Dulyasucharit

Keywords:

ธวัชชัย ดุลยสุจริต

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษาเป็นหนังสือที่ปรับปรุงจากงานวิจัยชื่อ “สถานะและบทบาทของการวิจารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย” ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีไทยในระหว่าง พ.ศ. 2520 -2550 เป็นจำนวนประมาณ 420 เรื่อง โดยมีผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 6 คนโดยมี รศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดีวิจารณ์ในสามกลุ่มคือ วิทยานิพนธ์ด้านฉันทลักษณ์ วิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีแบบฉบับ และวิทยานิพนธ์ด้านวรรณกรรมปัจจุบัน ผู้วิจัยพบว่าวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนและข้อที่ควรปรับปรุงหลายๆ ด้านโดยได้เสนอแนวทางและข้อชี้แนะเอาไว้โดยละเอียด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ศึกษาวรรณคดีไทย รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนวรรณคดีไทยและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีไทยในระดับอุดมศึกษา

 

Abstract

            This book is adapted from a research project, “Status and Roles of Criticism in the Study of Thai Literature,” aiming at investigation of some 420 theses on Thai literature during 1977 and 2007, The project was conducted by 6 researchers, leaded by Associate Professor Dr.Duangmon Chitchamnong. The research scope covers theses on prosody, as well as classic and contemporary literature. The researchers pointed out the major weakness of these theses and gave suggestion and advices in detail. Thus, this book is a must read for Thai literature students, and Thai literature teachers and thesis advisors in graduate level, as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thawatchai Dulyasucharit ธ. ด. (2014). บทวิจารณ์หนังสือการวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา. Creative Science, 6(12), 185–188. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/26440