การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง

Authors

  • ดร.นิเวศน์ ธรรมะ Niwet Thamma

Keywords:

ปัจจัยทางการตลาด, การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, การตัดสินใจ, ธนาคารกรุงไทย

Abstract

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคาร กรุงไทย สาขาพัทยากลาง ที่สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้า 2) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง

                ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31–40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 30,001-40,000 บาท จำนวนคนในครอบครัว 1-2 คน สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความประสงค์การขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขายเพื่อประกอบธุรกิจ ใช้ระยะเวลาในการกู้ 21–30 ปี ราคาทรัพย์สินรอการขาย 1,000,001–1,500,000 บาท ราคาขายเป็นเหตุจูงใจในการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในระดับค่อนข้างมาก

            ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางไม่แตกต่างกัน ปัจจัยทางการตลาดในด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, การตัดสินใจ, 

                ธนาคารกรุงไทย

Abstract

            The purposes of this study were: 1) to investigate personal background among the receivers of loans service given by Krungthai Bank, Central Pattaya Branch who were interested in purchasing the properties for sale, 2) to examine the clients’ marketing factors that have influenced the selection of buying the properties for sale of Krungthai Bank, Central Pattaya Branch, and 3) to find the relationship between the purchasers’ factors of perceiving the integrated marketing communication and their decision-making to buy a property for sale at Krungthat Bank, Central Pattaya Branch.

            The results of study were found that most of the respondents to the questionnaire were females in the 31-40 age range, graduated with a bachelor’s degree, earned an income in the 30,001-40,000 baht range, had 1 to 2 family members, got married, were a state enterprise employee, had a desire to receive service of properties for sale for doing business, offered the length of time to pay a debt in installments in the 21-30 year range, experienced a property for sale value of between 1,000,001 and 1,500,000 baht, and found the selling price as the motivation to promote a sale.  The respondents to the questionnaire had a rather high level of marketing factors and integrated marketing communication.

            The result of testing a hypothesis was found that the different personal background of Krungthai Bank’s clients, Central Pattaya Branch had no significant difference in its influence upon their decision of purchasing a property for sale. The marketing factors in the aspect of price had a relationship with the decision-making to buy a property for sale among the clients of Krungthai Bank, Central Pattaya Branch at the .05 level; and the integrated marketing communication in the direct marketing had relationship with the decision-making to buy a property for sale among the clients at the same level of significance.

 Keywords: Marketing factors, Integrated marketing communication, Decision-making, Krungthai Bank

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Niwet Thamma ด. ธ. (2014). การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง. Creative Science, 6(12), 105–114. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/26431