การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) กรณีศึกษาหลักทรัพย์ AKR, BAFS, BANPU, BCP, DEMCO และ AI

Authors

  • สุธีรัตน์ กิตติโชควัฒนา

Keywords:

กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค, ตลาดหลักทรัพย์, รูปแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์, THE ENERGY AND PUBLIC UTILITY SECTOR, SECURITY MARKET, CAPM

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับของหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคกับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังโดยใช้ทฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์และดัชนีราคาตลาด SET Index และอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง อายุ 1 ปี แทนหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจลงทุน ได้ทำการศึกษาเป็นรายหลักทรัพย์ทั้งหมด 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ 1. AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน), 2.AKR : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน), 3.BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 4.BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), 5.BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), 6.DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) โดยทำการศึกษาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 489 วันผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคที่ผู้ลงทุนควรจะลงทุนซื้อมี 4 หลักทรัพย์ คือ AKR, BAFS, DEMCO และ AI โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคที่ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนซื้อมี 2 หลักทรัพย์ คือ BANPU และ BCP โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued)


Abstract

The purposes of this study were 1) To Compare the rates of return and risk in the  Energy and Utility sector and market rates of return. 2) To compare the actual rate of return and expected rates of return by using a valuation model (CAPM) in the decision to buy or sell securities by considering the close price of stock market index and SET index and yield of 1-year bonds for the risk-free securities for investment decisions. The securities in this study were 1. AI : Asian Insulators Public Company Limited, 2. AKR : Ekarat Engineering Public Company Limited, 3. BAFS : Bangkok Aviation Fuel Service Public Company Limit, 4. BANPU : Banpu Public Company Limited, 5. BCP : Bangchak Petroleum Public Company Limited, 6. DEMCO : Demco Public Company Limited, during 4 January 2554 to 28 December 2555.The result founded that, 4 securities the investors should be in, vested in. Includeing AKR, BAFS, DEMCO and AI. Because they these were undervalued stocks. While, security the investors should not invest were BANPU and BCP, because they ware overvalued.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

กิตติโชควัฒนา ส. (2014). การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) กรณีศึกษาหลักทรัพย์ AKR, BAFS, BANPU, BCP, DEMCO และ AI. Creative Science, 6(11), 135–148. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18485