ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Authors

  • เวียงคำ แสงสุริจันทร์

Keywords:

ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร, Job Morale among the Personnel, Development Strategy

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และความต้องการด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  3) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การดำเนินการวิจัยมี   4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และความต้องการ 2) ขั้นร่างยุทธศาสตร์ 3) ขั้นประเมินร่างยุทธศาสตร์ และ 4) ขั้นปรับปรุงและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันด้านขวัญกำลังใจในปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสะหวันนะเขต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก คือด้านการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ส่วนอีก 3 ด้านที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสวัสดิการ ส่วนความคาดหวังด้านขวัญกำลังใจในปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ความต้องการในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสะหวันนะเขต ด้านสวัสดิการมีความต้องการมากกว่าทุกด้าน รองลงมาอีกสองด้านซึ่งมีความต้องการเท่ากัน คือด้านความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและด้านความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 5 ยุทธศาสตร์ย่อย ซึ่งจำแนกตาม 5 ด้านของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธ์รวมทั้งหมด 13 กลยุทธ์ อาทิ ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมภายในองค์การ จัดทำแผนที่ชัดเจนในการปรับฐานในเงินเดือนและสวัสดิการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายของชาติ
4. การประเมินร่างยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด


Abstract
The objectives of this study were: 1) to investigate expectation and need of job morale of the personnel in the public Works and Transportation Division, Savannakhet province, Lao People’s Democratic Republic (LPDR), 2) to create a strategy to enhance job morale of the personnel, and 3) to examine opinion of the personnel on the strategy and for enhancing job morale.  The target group was 80 personnel of  the Public Works and Transportation Division.The instrument used in this study comprised a questionnaire asking the present state and expectation of job morale, and a questionnaire asking opinion on a draft of development strategy in draft for enhancing job morale.  The study was carried out into 4 steps: 1) investigating the present state, expectation and need, 2) drafting a strategy, 3) assessing the strategy, and 4) improving and disseminating the strategy.  Data analysis was done through contents and statistics of percentage, mean, and standard deviation.
The findings revealed the following:
1. The present state of the overall job morale among the personnel in the public Works and Transportation Division, Savannakhet province, was at the medium level.  Considering it by aspect, the aspect found at the high level was that of being recognized by co-workers.  The remaining three other aspects were at the medium level.  Of which the one that gained the lowest average score was the welfare aspect. As for the overall and each aspect expectation of job morale among the personnel, they were found at the high level.
2. The need for enhancing job morale of the personnel in the public Works and Transportation Division, Savannakhet province, in the welfare aspect is more important than other aspects.  Other next lower two aspects which are in equal need are that of advancement in the career and that of the superior’s fairness.
3. The strategy to enhance job morale among the personnel in Public Works and Transportation Division, Savannakhet province, LPDR, consisted of 5 sub-strategies in agreement with the 5 aspects of job morale. All of the sub-strategies contributed to a total of 13 maneuvers, for example, promoting a yearly medical examination continuously, establishing a fund for lending inside the organization, making a clear-cut plan in adjusting the salary base and welfare in congruence with the development strategy of the national policy.
4. The assessment of the overall opinion about the drafted strategy for enhancing job morale among the personnel of the public Works and Transportation Division, Savannakhet province, LPDR, showed that all the personnel agreed with the strategy at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

แสงสุริจันทร์ เ. (2014). ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Creative Science, 6(11), 13–24. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18474