การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากการทำโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม

Authors

  • เบญจวรรณ รอดแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจาก การทำโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม การดำเนินงานวิจัยเป็นการวิจัยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม ( Participation Action Research) กลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษาได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 31 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 15 คน และวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาสังคมเพื่อช่วยแก้ปัญหาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ 2)แบบ วัดจิตสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะก่อน-หลังดำเนินโครงการพัฒนา สังคม คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t – test Dependent Samples) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้การนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาสังคมและการพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า

1. หลังดำเนินโครงการพัฒนาสังคม นักศึกษามีจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. นักศึกษารู้สึกภูมิใจในผลงานที่มีส่วนช่วยเหลือพัฒนามหาวิทยาลัยและอยากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

 

Abstract

The purpose of this research was to study the development of students’ public mind by doing activities in Social Development Project. This research was done by using Participation Action Research. The samples in this research were 31 students in the second year from Sakon Nakhon Rajabhat University , composed of 15 students from veterinary technology subject major in Faculty of Agriculture Technology and 16 students from mathematic subject major in Faculty of Science . The instruments used were the public mind questionnaire and the Social Development Project for solving the Sakon Nakhon Rajabhat University problems . The statistics used to analyze data were mean, standard deviation and t – test for dependent samples . For qualitative data analysis ,the presenting of Social Development Project’s products and the descriptive method were used.

The results were found that :

1. The Public mind existed of the students after doing the Social Development Project was higher than before at the .05 level.

2. Students felt proud in work product which were in partial development of the Sakon Nakhon Rajabhat University and wanted to be more responsible to public.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

รอดแก้ว เ. (2013). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากการทำโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม. Creative Science, 2(3), 79–92. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10170