ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันพิเศษกับกลอุบายของไพ่

Main Article Content

สุพรรณี สมพงษ์
สอาด ม่วงจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฟังก์ชันตัวแบบพิเศษ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ และประยุกต์ใช้สร้าง ขั้นตอนวิธีการแบบใหม่สำหรับทฤษฎีเกม จนได้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันพิเศษกับกลอุบายของไพ่ในทฤษฎี เกม

 

Abstract

The aims of this research are to construct a special function, mathematical theorem and to apply to construct the new algorithm for the game theory. Finally, we approach to the relationship between the special function and card trick in the game theory.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สมพงษ์ส., & ม่วงจันทร์ส. (1). ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันพิเศษกับกลอุบายของไพ่. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), 93-104. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10042
Section
Research Article