ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันพิเศษกับกลอุบายของไพ่

Authors

  • สุพรรณี สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • สอาด ม่วงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฟังก์ชันตัวแบบพิเศษ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ และประยุกต์ใช้สร้าง ขั้นตอนวิธีการแบบใหม่สำหรับทฤษฎีเกม จนได้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันพิเศษกับกลอุบายของไพ่ในทฤษฎี เกม

 

Abstract

The aims of this research are to construct a special function, mathematical theorem and to apply to construct the new algorithm for the game theory. Finally, we approach to the relationship between the special function and card trick in the game theory.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สมพงษ์ ส., & ม่วงจันทร์ ส. (2013). ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันพิเศษกับกลอุบายของไพ่. Creative Science, 2(4), 93–104. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10042