จากงานวิจัยสู่บทความทางวิชาการ

Authors

  • สุเทพ การุณย์ลัญจกร อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Keywords:

งานวิจัย, บทความทางวิชาการ

Abstract

บทคัดย่อ

บทวิจารณ์หนังสือนี้ ศึกษาหลักวิชาของผู้เขียนและตัวอย่างในการนำเสนอกลวิธีการเขียน บทความวิชาการจากผลงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว โดยยึดถือตามมาตรฐานการรายงานในบทความวารสารของ สมาคมจิตวิทยาอเมริกันที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2010 ในบทวิจารณ์จะครอบคลุมเนื้อหาที่นำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 15 บท ว่ากล่าวถึงเรื่องใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะหาอ่านในรายละเอียดนอกเหนือจากที่นำเสนอ นอกจากนี้มีการนำเสนอจุดเด่นของหนังสือ และจุดที่ควรจะมีการเสริมเพื่อทำให้หนังสือดังกล่าวมีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : งานวิจัย, บทความทางวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

การุณย์ลัญจกร ส. (2013). จากงานวิจัยสู่บทความทางวิชาการ. Creative Science, 3(5), 131–136. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10010