การประยุกต์ใช้ MATPOWER เพื่อวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

Authors

  • กฤติเดช บัวใหญ่
  • กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
  • กาณฑ์ เกิดชื่น

Keywords:

การไหลของกำลังไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้า, การวางแผน, การหาค่าที่เหมาะสม

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ MATPOWER เพื่อการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง MATPOWER เป็นชุดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับ MATLAB โดยเขียนอยู่ในรูปของ M-file ใช้สำหรับวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าและการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการและวางแผนด้านพลังงานในระบบไฟฟ้ากำลัง บทความอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม การเตรียมข้อมูลอินพุตและการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าโดยยกตัวอย่างประกอบและอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าโปรแกรม MATPOWER เป็นเครื่องมือที่สะดวกต่อการนำไปใช้งานเพื่อการศึกษาและงานวิจัยงานด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
คำสำคัญ : การไหลของกำลังไฟฟ้า; ระบบไฟฟ้า; การวางแผน; การหาค่าที่เหมาะสม

Abstract
This paper provides the application of MATPOWER for education and power system researching. The MATPOWER package is the program based on MATLAB program. It is coded in term of MATLAB M-file. The MATPOWER has been powerful developed for power flow (PF) and optimal power flow (OPF) solving. These two mains are importance for electrical power system management and operation. The paper describes the installation, preparing case input data and running a simulation of the MATPOWER package. One illustrative example is examined in the paper. Test results show that the MATPOWER package is intended as a simulation tool for researchers and educators.
Keywords : Power flow; Power System; Planning; Optimization

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)