คุณสมบัติถ่านอัดแท่งที่เติมของเหลวจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

Authors

  • พัชราภรณ์ สมดี
  • กนกอร นุ้ยเล็ก
  • อนิวรรต หาสุข
  • ชานนท์ บุนนท์
  • พิตินันท์ วสันตเสนนานนท์

Keywords:

ถ่านอัดแท่ง, พลาสติกรีไซเคิล, กระบวนการไพโรไลซิส

Abstract

บทคัดย่อ
คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งด้วยการเติมของเหลวจากพลาสติกรีไซเคิลชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสถูกศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของของเหลวจาก 0.05 ถึง 0.35 kg จากนั้นทำการทดสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งตามมาตรฐานที่กำหนด ผลการวิจัยพบวา่ การเติมของเหลวจากพลาสติกรีไซเคิลสามารถเพิ่มค่าความร้อนและความต้านทานแรงอัดของถ่านอัดแท่งให้สูงขึ้นได้ โดยมีค่าสูงกว่าถ่านอัดแท่งที่ไม่มีการเติมของเหลวจากพลาสติกรีไซเคิล คือค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 603 ถึง 770oC ค่าความต้านทานต่อแรงอัดอยู่ในช่วง 0.31 ถึง 0.64 N/mm2 นอกจากนี้ยังพบว่าทุกเงื่อนไขการทดลองมีค่าความชื้น และปริมาณเถ้าของถ่านอัดแท่งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ่านอัดแท่ง และถ่านไม้หุงต้ม กำหนดคือ 4.09 ถึง 4.67% และ 4.86 ถึง 7.11% ตามลำดับ ค่าพลังงานความร้อนอยู่ในช่วง 6,404 ถึง 6,925 kcal/kg ปริมาณสารระเหยอยู่ในช่วง 69.99 ถึง 82.65% คาร์บอนคงตัวอยู่ในช่วง 7.82 ถึง 18.79% และมีต้นทุนต่อก้อนเท่ากับ 0.29 ถึง 0.55 บาท
คำสำคัญ : ถ่านอัดแท่ง; พลาสติกรีไซเคิล; กระบวนการไพโรไลซิส

Abstract
Properties of charcoal briquette added liquid of plastic recycle, such as high density polyethylene and low density polyethylene, from pyrolysis process was studied, content of binder from 0.05 to 0.35 kg were varied. After that, properties of charcoal briquette were tested and investigated following standard test. Result shows adding liquid from plastic recycle can be increase heating value and compression strength of charcoal briquette, higher than non filled liquid from plastic recycle. Maximum heating termperature is in the range 603 to 770oC. Compression strength is in the range 0.31 to 0.64 N/mm2. Furthermore, every condition has moisture and ash within the standard limit is 4.09 to 4.67% and 4.86 to 7.11%, respectively. Heating energy is in the range 6,404 to 6,925 kcal/kg. Volatile matter is in the range 69.99 to 82.65%. Fixed carbon is in the range 7.82 to 18.79% and cost per bale equal 0.29 to 0.55 baht per piece.
Keywords : Charcoal Briquette; Plastic Recycle; Pyrolysis Process

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)