การจำแนกประเภทตามขนาดของเมล็ดข้าวด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล จากกล้องซีซีดี

Main Article Content

วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์
ทิพา กองศรีมา

Abstract

บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้นำเสนอการประมวลผลจากลักษณะทางกายภาพของภาพเมล็ดข้าวสาร โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้วยกล้องซีซีดี ร่วมกับการจัดทำซอฟแวร์ โดยซอฟแวร์นี้ใช้วิธีการสแกนหาระยะห่างของจุดภาพบนเมล็ดข้าว ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ประมวลผลการวัดขนาดเมล็ดข้าวสารและจำแนกเมล็ดข้าวสาร แทนการวัดขนาดและจำแนกด้วยบุคลากร จะช่วยให้การสุ่มตัวอย่างการวัดขนาดเมล็ดข้าวถูกต้องรวดเร็วและง่ายขึ้น ซึ่งมีผลการทดลองสรุปคือสามารถทำการวัดขนาดเมล็ดข้าวได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 เมล็ด โดยมีค่าผิดพลาดในการจำแนกเมล็ดข้าวสารเฉลี่ยร้อยละ 7 ความผิดพลาดในการวัดขนาดเฉลี่ยร้อยละ 0.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดเท่ากับ 0.05 เมื่อทำการวัดเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน
คำสำคัญ : การวัดและการจำแนกขนาดของเมล็ดข้าว; การประมวลผลภาพดิจิตอล

Abstract
This article is presented the principle of digital image processing for classified type of rice by using the physical configuration of rice grains. The CCD camera and software were used for measuring and classifying the rice grain instead of human operation. The software is the method of scanning the distance of each rice grain’s pixels. This principle can be used more accurate, faster and easier in measurement of rice grain size. The result show that the rice grain measurement can measure more than 10 grains in each time and it has average of 7% in error of size classification with less than 0.51% in error of size measurement and 0.05 of standard deviation when comparing to the measurement by standard tools.
Keywords: measurement and classification rice grains; digital image processing

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)