แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด

Main Article Content

ชนะชล จรรยาพรวัฒน์
ปราลี มณีรัตน์

Abstract

การจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด มีปัญหาจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ผิดพลาด ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานวิจัยนี้คือ แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจ ของแผนกทรัพยากรบุคคลบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน ด้วยหลักการการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) และ 2) ประเมินผลแบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด งานวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่จัดทำเงินเดือน เพื่อนำมาออกแบบแบบจำลอง BPM กระบวนการทำงานแผนกทรัพยากรบุคคล และใช้ซอฟต์แวร์บิซากี (Bizagi) ในการสร้างแบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยผู้บริหารในบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ทำการประเมินแบบจำลอง โดยใช้ระบบการประเมินวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46) ซึ่งดีกว่ากระบวนการทำงานปัจจุบันที่ได้ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย (ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.00)

Article Details

How to Cite
จรรยาพรวัฒน์ ช., & มณีรัตน์ ป. (2020). แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด. PKRU SciTech Journal, 4(1), 33–44. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588
Section
Research Articles

References

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด. (2562). รายงานการประเมินหน้าที่ 10 – 15.

Margaret, R. (2018). Business Process. [ออนไลน์], สืบค้นจาก https://searchcio.techtarget.com/definition/business-process (1 ก.พ. 2563).

ธนเดช เพิ่มพูน. (2558). Business Process Management (ตอนที่ 1). [ออนไลน์], สืบค้นจาก http://www.cioworldmagazine.com (9 ธ.ค. 2562).

ฉัตรชัย บุญญะฐี. (2558). Business Process Modeling Notation: BPMN. [ออนไลน์], สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/260886 (9 ธ.ค. 2562).

Hector, M., Guimara, T., Luis, C. R., & John, P. R. C. (2015). Modeling and simulation of berthing processes for a panamanian container terminal using bpmn and discrete event simulation (pp. 841-850). In proceedings of the international conference on operations excellence and service engineering Orlando. Florida, USA.

Sagadin, S. (2015). Approaching process orientation and business process management: the case study of the company VIP mobile. (Master’s thesis). University of Ljubljana,

Slovenia.

อโณทัย มีสุวรรณ. (2561). การวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารงานด้านกำลังพลกองทัพอากาศด้วยหลักการ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อรอนงค์ อุดมวงศ์. (2557). การนำรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจมาใช้เพื่อปรับปรุงงานห้องสมุดของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.วารสารวิชาการวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 8(1), 155-162.

สราวุฒิ วลีธรชีพสวัสดิ์ และธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์. (2558). การสร้างกรณีทดสอบจากแบบจำลองกระบวนการธุรกิจอิงเหตุการณ์ขับเคลื่อน (วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.