Return to Article Details การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy