แอพพลิเคชั่นแสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Main Article Content

วิภาวรรณ บัวทอง
พิทา จารุพูนผล
ธนกฤษ จันทร์แสง
สห เอมจัด
ศุภชัย ตันติพนาทิพย์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่นแสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอถลาง อันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตที่ถูกอ้างอิงตามสถานที่จริงและตามจุดพิกัดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GPS) ซึ่งได้ประยุกต์ทฤษฎีการค้นหาระยะทางระหว่างจุด 2 จุด มาใช้ในงานวิจัยโดยการนำโทรศัพท์ไปกำหนดจุดพิกัด GPS ตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ จากนั้นกำหนดอาณาเขตบริเวณ โดยยึดจุดพิกัด GPS ที่กำหนดไว้เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ใช้สามารถทำการดูข้อมูลและภาพถ่ายในอดีต ถ้าหากมีการถ่ายภาพตำแหน่งหรือบริเวณที่ได้กำหนด โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและภาพแหล่งท่องเที่ยวได้เมื่อผู้ใช้อยู่ในระยะห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประมาณ 0.1 ไมล์ และได้ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าระดับในการวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแอพพลิเคชั่นพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ความเร็ว ความสวยงาม ความน่าสนใจ ประโยชน์ ความง่าย ความถูกต้อง ความตั้งใจใช้งานในอนาคต และความพึงพอใจโดยรวม

Article Details

How to Cite
บัวทอง ว., จารุพูนผล พ., จันทร์แสง ธ., เอมจัด ส., & ตันติพนาทิพย์ ศ. (2020). แอพพลิเคชั่นแสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต. PKRU SciTech Journal, 3(1), 8–14. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/159449
Section
Research Articles

References

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต. (2559). Phuket Smart City. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/smartcity/01.pdf (12 เมษายน 2561).

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2558). ไอซีทีเดินหน้าดันภูเก็ตขึ้นแท่น Smart City. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: https://www.thaigov.go.th/index.php/en/news-ministry/2012-08-15-09-45-26/item/98377-98377 (12 ตุลาคม 2561).

IEEE Smart Cities. (2016). About IEEE Smart Cities. Retrieved from https://smartcities.ieee.org/about (2016, April 18).

Lowry, A. R., Rocken, C., Sokolovskiy, S. V., & Anderson, K. D. (2002). Vertical profiling of atmospheric refractivity from ground-based GPS. Radio Science, 37(3), 1-21.

Li, H. & Zhijian, L. (2010). The study and implementation of mobile GPS navigation system based on Google Maps (pp. 87-90). Tianjin: International Conference on Computer and Information Application.

El-Rabbany, A. (2006). Introduction to GPS: the Global Positioning System. Boston: Artech House.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต. (2559). แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง. ภูเก็ต: พี พี บุคส์ แอนด์ คอม.

Yener, M., & Dundar, O. (2016). Expert Android Studio. Indianapolis (IN): J. Wiley & Sons.

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2558). หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Esterman, A. J. (2003). The Likert scale. Canberra: Australasian Epidemiological Association.

Chouikhi, H., Saad, M. F., & Alimi, A. M. (2017). Improved fuzzy possibilistic C-means (IFPCM) algorithms using Minkowski distance (pp. 402-405). Hammamet: International Conference on

Control, Automation and Diagnosis (ICCAD).

Lu, B., Charlton, M., & Harris, P. (2012). Geographically Weighted Regression using a non-euclidean distance metric with simulation data (pp. 1-4). Shanghai: First International Conference on Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics).

Malkauthekar, M. D. (2013). Analysis of euclidean distance and Manhattan Distance measure in face recognition (pp. 503-507). Mumbai: Third International Conference on Computational Intelligence and Information Technology (CIIT 2013).

Charulatha, B. S., Rodrigues, P., & Rajaraman, A. (2013). A Comparative study of different distance metrics that can be used in Fuzzy Clustering Algorithms. National Conference on Architecture, Software systems and Green computing (NCASG2013).

Klove, T., Lin, T., Tsai, S., & Tzeng, W. (2010). Permutation Arrays Under the Chebyshev Distance. IEEE Transactions on Information Theory, 56(6), 2611-2617.

Haversine formula. (2018). Retrieved from https://openride.xeneris.net/svnpublic/trunk/src/OpenRideServer/OpenRideShareMaster/doc/RouteMatching/docs/Haversine%20formula.pdf (2018, October 10).

Nationmultimedia. (2015). Plan to make Phuket and Chiang Mai ‘smart cities’. Retrieved from https://www.nationmultimedia.com/national/Plan-to-make-Phuket-and-Chiang-Mai smart-cities-30268781.htm (2015, January 15).