การหาตำแหน่งดาวจากภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล DSLR ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก

Main Article Content

กฤษฎา บุญชม
วิระภรณ์ ไหมทอง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาตำแหน่งดาวจากภาพถ่ายที่ได้จากกล้องดิจิตอล DSLR ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ที่ได้จากการสังเกตการณ์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และวิเคราะห์ตำแหน่งดาวด้วยโปรแกรม Sky Image Processor (SIP) โดยในงานนี้ใช้ดาวฤกษ์ เป็นดาวตัวอย่างในการศึกษา จากการคำนวณ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนของค่า Right Ascension (R.A.) ประมาณ 0.01% และ Declination (Dec.) 0.33 %

Article Details

How to Cite
บุญชม ก., & ไหมทอง ว. (2018). การหาตำแหน่งดาวจากภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล DSLR ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก. PKRU SciTech Journal, 1(1), 27–30. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/156643
Section
Research Articles

References

[1] วิระภรณ์ ไหมทอง. (2545). การหาตำแหน่งดาวจากภาพถ่ายซีซีดี. การศึกษาอิสระ วิทยาศาสตรบัณฑิต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] Richard Berry and James Burnell. (1946). The handbook of astronomical image Processing. USA: Willmann-Bell.
[3] The SAO/NASA Astrophysics Data System. from:http://cdsads.u-strasbg.fr/. (retrieved: March 10, 2017)