การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Main Article Content

พัชรี แซ่จิ้ว
สายธาร ทองพร้อม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มอนุบาลลูกกุ้ง หมู่ที่ 4 บ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสารแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วง 88-100 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าฟอสฟอรัสรวม มีค่าอยู่ในช่วง 1.031– 2.814 มิลลิกรัมต่อลิตร ของฟาร์มทั้ง 4 ฟาร์ม ซึ่งมีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำหรับพารามิเตอร์ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง คือ ค่า pH ของฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งทั้ง 4 ฟาร์ม มีค่าอยู่ในช่วง 7.57-7.91 ค่า BOD มีค่า   อยู่ในช่วง 0.25–8.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.749-3.776 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งประกอบด้วยค่า TKN มีค่าอยู่ในช่วง 0.560-3.710 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนเตรทมีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.177 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.315 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่พบค่าแอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำทิ้งของฟาร์มทั้ง 4 ฟาร์ม

Article Details

How to Cite
แซ่จิ้ว พ., & ทองพร้อม ส. (2018). การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. PKRU SciTech Journal, 1(1), 1–9. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/156581
Section
Research Articles

References

[1] ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์. (2545). แผนยุทธศาสตร์สินค้าประมง. วารสารการประมง, 55(4), 307-318.
[2] สายธาร ทองพร้อม. (2557). ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. SDU Res. J., 7(3), 1-15.
[3] จงกลนี วรรณเพ็ญสกุล และพรทิพย์ กาญจนพรหม. (2552). ผลของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งต่อคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติและการจัดการน้ำทิ้งของชุมชนบางแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา. รายงานผลการวิจัยและพัฒนา กรมชลประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
[4] APPA AWWA WEF. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Waste
water. 22ndedition. Washington, DC: American Public Health ASS.
[5] กรมประมง (2554). สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.
[6] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2537). ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 หัวข้อ 9.4 การเก็บตัวอย่างน้ำ.