การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลา

Main Article Content

รัตนาภรณ์ วรรณมาศ
กรวรรณ สืบสม

Abstract

            งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลา 2) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
            กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 11-12 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลาก และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพบทเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 x̄ = 7.91 โดยมีค่า t = .982 และผู้เรียนมีพบว่า การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระอื่นๆ ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

Article Details

How to Cite
วรรณมาศ ร., & สืบสม ก. (2018). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลา. PKRU SciTech Journal, 1(2), 12–19. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153028
Section
Research Articles

References

[1] ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2539). การพัฒนาการศึกษาไทยสองทศวรรษหน้า, วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช.
[2] ปัญญาพล (2542). การพัฒนาแอนิเมชั่น (CAI). นนทบุรี: จตุพรดีไซด์.
[3] สุกัลยา นิลกระยาและแสกสรรค์ แย้มพินิจ (2558). การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย m-learning เรื่องตรรกศาสตร์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการนำตนเอง. การประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ - เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 29, 423-432.