การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพิษของเซลล์ผิวหนังของแผ่นมาส์กหน้าจากไฟโบรอิน ไคโตซาน และไนอะซิน Analysis of Factors Influencing the Cytotoxicity of Fibroin-Chitosan-Niacin Facial Mask

Main Article Content

Natpaphan Yawut

Abstract

This research aims to analyze factors affecting cytotoxicity of facial masks fabricated from fibroin, chitosan and niacin by a lyophilized or freeze dry method applying a factorial experiment with center point.  The factors include levels of components used in the fabrication. In this study, fibroin was synthesized from Thai silkworm cocoons whereas niacin was synthesized from Hom-nin rice and chitosan from cuttlefish bone. From the results of the cytotoxicity tests, it was found that within the range studied the levels of niacin and interaction between chitosan and niacin significantly affected the cytotoxicity. The suitable levels of the components were 2 wt% chitosan and 5wt% niacin, resulting in good cell viability with the cell viability more than 100% within 24 hours.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Yawut, N. (2018). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพิษของเซลล์ผิวหนังของแผ่นมาส์กหน้าจากไฟโบรอิน ไคโตซาน และไนอะซิน: Analysis of Factors Influencing the Cytotoxicity of Fibroin-Chitosan-Niacin Facial Mask. Naresuan University Engineering Journal, 12(2), 121–128. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/79370
Section
Research Paper
Author Biography

Natpaphan Yawut, Advanced Manufacturing Technology Research Center (AMTech), Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University Biomedical Engineering Program, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Thailand

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University

References

วิภาวรรณ กองช้าง. “ประสิทธิภาพของไฟโบรอินในการยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคนิวคาสเซิลด้วยวิธีฮีแมกลูติเนชั่นอินอิบิชั่น” หลักสูตรสัตวศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร, 2553:15.

ศราวุทร แสงอุไร. “การแยกพอลิเมอร์ชีวภาพจากครัสเตเซียน การเตรียมอนุพันธ์ และการใช้ดูดซับสารเคมีบางชนิด” สาขาวิชาเคมีศึกษา ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2549:10.

วิบูลย์พงศ์ วรนิษฐาธร และ ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ. “การศึกษาประสิทธิภาพของ5% ยาทาไนอะซินาไมด์ต่อปริมาณน้ำมันบนใบหน้า” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555: 1-7.

อธิตญา อุ่นใจ. “การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกชนิดเนื้อพรุน ด้วยวิธีทำให้แห้งแบบเยือกแข็ง” สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559: 48.

Padmanaban, G.K, Iftekher, M, Duane, P.M., 1999.“Postcolumn Fluorimetric HPLC Procedure for Determination of Niacin Content of Cereals” CEREAL CHEMITRY: 512-513.

Personal Care Products Council., 2015. "Concentration of use by FDA product category: Silk.Unpublished data submitted by the Personal Care Products Council"on 1-6-2015. 2015. pp.1.

ชมพูนุท เวชชากุล, อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ และ วริษฎา ศิลาอ่อน. “ผลของแอลกอฮอร์และสารก่อฟิล์มร่วมต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของตำรับมาส์กหน้า” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558: 1-8.