การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

Main Article Content

sunya phomprasit

Abstract

งานวิจัยนี้แสดงถึงมาตรการลดต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทธรรมรัตน์คอนกรีตจำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยผู้วิจัยมุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการผลิตและในสำนักงานจากผลการวิจัยพบว่ามาตรการที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงประกอบด้วย มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจำนวน 4 มาตรการ มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังจำนวน 1 มาตรการ ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคือ 29,735.9 กิโลวัตต์ต่อปี หรือ 155,578.6 บาทต่อปี หรือ  15.44 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบจากค่าพลังงานไฟฟ้าของปี 2557 ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 84,885 บาท ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1.95 ปีหรือ 23.4 เดือน

Article Details

How to Cite
phomprasit, sunya. (2016). การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม. Naresuan University Engineering Journal, 11(2), 9–19. https://doi.org/10.14456/nuej.2016.23
Section
Research Paper