การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

Main Article Content

sunya phomprasit

Abstract

งานวิจัยนี้แสดงถึงมาตรการลดต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทธรรมรัตน์คอนกรีตจำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยผู้วิจัยมุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการผลิตและในสำนักงานจากผลการวิจัยพบว่ามาตรการที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงประกอบด้วย มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจำนวน 4 มาตรการ มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังจำนวน 1 มาตรการ ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคือ 29,735.9 กิโลวัตต์ต่อปี หรือ 155,578.6 บาทต่อปี หรือ  15.44 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบจากค่าพลังงานไฟฟ้าของปี 2557 ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 84,885 บาท ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1.95 ปีหรือ 23.4 เดือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
phomprasit, sunya. (2016). การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม. Naresuan University Engineering Journal, 11(2), 9–19. https://doi.org/10.14456/nuej.2016.23
Section
Research Paper