การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคการจำลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโมดูล Mold Fill Analysis ใน Autodesk Inventor Professional 2014

Main Article Content

Werayoot Lahamornchaiyakul

Abstract

ปัจจุบันนั้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในรูปแบบของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ หรือสิ่งของและเครื่องใช้ในครัวเรือน จึงได้มีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มากขึ้น ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษา การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเน้นคำนวณหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบโครงสร้างหลักและรูปทรงต่างๆของแม่พิมพ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งระบบการออกแบบเริ่มต้นจากการคำนวณหาขนาดรูปทรงเบื้องต้น และชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ ได้แก่ ฐานโครงสร้าง, สปริง, คอร์,     คาวิตี้เพลท และ ไกด์โพสท์ งานวิจัยนี้จึงได้นำระเบียบวิธีไฟไนต์  เอลิเมนต์ในส่วนการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของการไหลมาประยุกต์ในการสร้างแบบจำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์การขึ้นรูปเนื้อพลาสติกมาเป็นกรณีศึกษา โดยใช้เทคนิคทางพลศาสตร์ของไหลเพื่อทำการออกแบบชิ้นส่วนงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากผลการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นบางได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lahamornchaiyakul, W. (2016). การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคการจำลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโมดูล Mold Fill Analysis ใน Autodesk Inventor Professional 2014. Naresuan University Engineering Journal, 11(1), 101–110. https://doi.org/10.14456/nuej.2016.20
Section
Research Paper
Author Biography

Werayoot Lahamornchaiyakul, Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Campus

Department of Mechanical Engineering