วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้

Main Article Content

สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ
ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ

Abstract

วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography-based Optimisation: BBO) เป็นหนึ่งในวิธีการทางเมต้าฮิวริสติกส์ (Metaheuristics) ซึ่งถูกนำเสนอในปี ค.ศ.2008 และได้รับความสนใจสำหรับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง วิธี BBO ถูกนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหามากมายหลากหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาทางด้านวิศวกรรม ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธี BBO ที่เก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล ISIWebofScience, Scopus และ IEEE ย้อนหลัง 7 ปี (ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2014) โดยอธิบายถึงแนวคิดและการประยุกต์ใช้วิธี BBO รวมทั้งการจำแนกลักษณะการทำวิจัย และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มเพื่อเป็นทิศทางของการวิจัยในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ซุ้นเจริญ ส., วิทยศักดิ์ ศ., & พงษ์เจริญ ภ. (2016). วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้. Naresuan University Engineering Journal, 11(1), 23–60. https://doi.org/10.14456/nuej.2016.14
Section
Review Paper